KOMUNIKAČNÉ LEKCIE

Prirodzený prístup

Komunikačné vyučovanie, alebo komunikačný prístup, je taký prístup, ktorý zdôrazňuje interakciu rovnako ako zmysel tak aj cieľ štúdia. Študenti, učiaci sa touto  technikou, sa učia a cvičia si cudzí jazyk cez iinterakciu s ostatnými, alebo s kolegami, autentickými textami, a používaním jazyka v kombinácii v triede, ako aj mimo nej. Učiaci komunikujú o osobných zážitkoch a učiteľ poskytuje témy mimo tradičnej gramatiky, aby tak zakomponoval študentove schopnosti vo všetkých typoch situácií. Táto metóda vyzýva študentov, aby začleňovali najmä svoje vlastné zážitky do učiaceho procesu a mali týmto spôsobom viac, než učenie sa o jazyku – tzv.zážitkové učenie.
V komunikačnom prístupe vystupuje učiteľ len ako facilitátor, nie ako inštruktor. Prístup je viac menej mimo-metodický, častokrát nepoužíva učebnicu, ale upriamuje sa na audio-verbálny prejav skôr, než na písanie a čítanie.