LEKCIE VO FIRMÁCH

Štrukturovaný a Audiovizuálny prístup

Štrukturovaný prístup je založený na presvedčení, že pri štúdiu cudzieho jazyka je ovládanie jazykových štruktúr dôležitejšie než osvojenie si slovíčok. Tento prístup zahŕňa techniky priamej metódy učenia, kde je ale možnosť prekladu umožňovaná.Výučba sa deje v situáciach. Rozprávanie je hlavné, aj keď čítanie a písanie nie je opomínané. Štrukturálne učenie je v podstate to, čo tento termín definuje – prístup, nie metódu ako takú. Je v nej priestor pre nekonečné experimentovanie v metódach.Štrukturálny prístup dáva do popredia rozprávanie pred čítaním a písaním. Zmyslom je naučiť študenta konkrétnu štruktúru, až kým sa táto stane zautomatizovateľne použiteľnou.
Hodina je založená na statických cvičeniach, ktoré vedú k automatickému a spontánnemu použitiu danej štruktúry vo voľnom prejave študenta v budúcnosti.